• Phone:0235.3851.429
  • Hotline:0964091919
  • Thông tin:

dieuhanhtructuyen

Chức năng nhiệm vụ

Quy chế làm việc của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam - QĐ 332/QĐ-BV ngày 30/03/2018

  • PDF.

logobvqn

Chương I

Quy định chung

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung bản Quy chế làm việc của Bệnh viện đa khoa Quảng Nam ban hành kèm theo Quyết định số 150/QĐ-BV ngày 10/5/2012 của Giám đốc Bệnh viện đa khoa Quảng Nam.

- Phạm vi, đối tượng điều chỉnh

1.Quy chế này quy định về nguyên tắc, trách nhiệm, quyền hạn, trình tự giải quyết công việc của Bệnh viện đa khoa Quảng Nam

2. Tất cả công chức, viên chức, người lao động của Bệnh viện đa khoa Quảng Nam đều chịu sự điều chỉnh của quy chế này.

Đọc thêm...

Lần cập nhật cuối lúc Thứ bảy, 31 Tháng 3 2018 08:31

Quy chế thực hiện dân chủ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam

  • PDF.

Phòng TCCB

quychedanchu

Xem toàn văn tại đây

Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 09 Tháng 5 2016 16:29

Quy chế làm việc của Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Quảng Nam

  • PDF.

QUY CHẾ LÀM VIỆC

CỦA BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NAM

(Ban hành kèm theo Quyết định số 150/QĐ-BV ngày 10/5/2012)

logobvqn

Chương I

Qui định chung

Điều 1. Phạm vi, đối tượng điều chỉnh

1.Quy chế này quy định về nguyên tắc, trách nhiệm, quyền hạn, trình tự giải quyết công việc của Bệnh viện đa khoa Quảng Nam

2. Mọi cán bộ, công chức viên chức của Bệnh viện đa khoa Quảng Nam đều chịu sự điều chỉnh của quy chế này.

Điều 2. Nguyên tắc làm việc

1.Bệnh viện đa khoa Quảng Nam làm việc theo chế độ một thủ trưởng, mọi hoạt động của bệnh viện đều phải tuân thủ quy định của Pháp luật, quy chế bệnh viện của Bộ Y tế, quy chế làm việc của Sở Y tế Quảng Nam và quy chế này.

2. Bảo đảm dân chủ, minh bạch và hiệu quả trong mọi hoạt động, thường xuyên nghiên cứu cải cách hành chính, đơn giản hóa các thủ tục, tạo điều kiện tốt nhất cho bệnh nhân đến khám, chữa bệnh tại Bệnh viện.

Đọc thêm...

Lần cập nhật cuối lúc Thứ bảy, 31 Tháng 3 2018 08:15

You are here Giới thiệu Chức năng nhiệm vụ