• Phone:0235.3851.429
  • Hotline:0964091919
  • Thông tin:

Capture8

Vệ sinh ở bệnh viện thế nào?

Số người tham gia bình chọn:
406

Lần bình chọn đầu tiên:
Thứ hai, 09 Tháng 10 2006 20:01

Lần bình chọn cuối cùng:
Thứ hai, 20 Tháng 11 2017 18:34

Vệ sinh ở bệnh viện thế nào?

Hits Percent Graph
Chưa đảm bảo
243 59.9%
Tạm được
108 26.6%
Sạch sẽ
50 12.3%
You are here Vệ sinh ở bệnh viện thế nào?